REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO
OLAMULTAN.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje i odnosi się wyłącznie do sprzedaży rękodzieła dokonywanej w sklepie na stronie internetowej  pod adresem www.multanka.eu (zwanego dalej „Sklepem”).
 2. Sklep internetowy Multanka prowadzony jest przez Aleksandrę Multan w ramach działalności gospodarczej działającej pod firmą MQA Aleksandra Multan, z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w Szczecinie, kod 71-621, przy ulicy Jagiellońskiej 81/8
 3. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna biżuterii soutache gotowej lub tworzonej na indywidualne zamówienie z użyciem surowców oferowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Definicje:
  1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych według prawa krajowego Sprzedawcy,
  2. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu.
  3. Kupujący – konsument tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca nabycia produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby trzeciej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  4. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
  5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
  6. Sklep internetowy, Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.multanka.eu
  7. Sprzedawca – Aleksandra Multan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MQA Aleksandra Multan z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w Szczecinie, Szczecinie, kod 71-621, przy ulicy Jagiellońskiej 81/8, NIP: 8522306630, REGON 321197675,
  8. Strony umowy sprzedaży – Sprzedawca i Kupujący,
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów prawa polskiego – Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2017r. poz. 459 ze zm. ) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.multanka.eu,
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  11. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o którym mowa w § 5,
  12. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.
 5. Oferowane Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych fizycznych i prawnych.
 6. Kupujący składając Zamówienie oświadcza, iż niniejszy Regulamin został jemu nieodpłatnie udostępniony przed zawarciem umowy, zapoznał się z jego treścią i go akceptuje.
 7. Kupujący składając Zamówienie i dokonując wyboru zaoferowanych przez Sprzedawcę możliwych sposób płatności i dostawy produktów, niezależnych od Sprzedawcy jednocześnie oświadcza, iż akceptuje postanowienie regulaminów świadczenia tych usług przez podmioty trzecie.
 8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usuwania ofert oraz do zmiany cen, treści opisu produktów oferowanych oraz do dokonywania wszelkich zmian w akcjach promocyjnych bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem że zmiany te nie wiążą Kupującego po złożeniu przez niego zamówienia na oferowany przez Sprzedawcę produkt.
 9. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym minimalne następujące wymogi tj.: aktualna wersja przeglądarki internetowej np. Chrome, Internet Explorer, monitor o rozdzielczości nie mniejszej niż  1024 x 768 px włączona obsługa tzw. cookies i Java Script, oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 10. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Kupującego. Pliki cookies używane są w celu przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności sklepu np. zapisanie preferencje przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w sklepie. Kupujący sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Kupujący korzystający ze sklepu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.

 

§2 ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Wszelkich informacji na temat działania Sklepu internetowego, Produktów i umowy sprzedaży Sprzedawca udziela pod numerem telefonu +48 608-536-033 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 lub pod adresem e-mail: kontakt@multanka.eu
 3. Informacja o prezentowanych Produktach nie stanowi oferty w rozumieniu prawa polskiego – Kodeksu Cywilnego i jest zaproszeniem do składania Zamówień.
 4. Zamówienie Kupujący składa poprzez dokonanie wyboru produktu oferowanego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 5. Kupujący ma możliwość składania Zamówień 7 (siedem) dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 6. Zamówienie, względem którego potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia zostało wysłane Kupującemu w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00 uważa się za złożone w tym dniu. W pozostałych przypadkach uznaje się że zamówienie Kupującego zostało złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wysłania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 7. Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przez Kupującego ceny nabycia produktu.
 8. Średni czas realizacji Zamówienia liczony od dnia otrzymania przez Sprzedawcę ceny nabycia produktu do dnia nadania przesyłki do Kupującego wynosi 3 dni robocze.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie podanym dla danego Produktu w sklepie, liczonym w dniach roboczych. Jeżeli Kupujący złożył jedno zamówienie na kilka Produktów o różnym czasie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane i nadane do Kupującego łącznie, po upływie czasu najdłuższego z podanych dla produktów objętych zamówieniem.
 10. Czas dostawy produktów z siedziby Sprzedawcy do Kupującego wynosi:
  1. 3 dni robocze na terytorium Rzeczpospolitej Polski,
  2. 18 dni roboczych na terytorium Unii Europejskiej,
  3. 21 dni roboczych poza terytorium Unii Europejskiej.
  4. Łączny czas obowiązywania umowy stanowi sumę okresów wskazanych w ust.8-10.
  5. Wybór zamawianych Produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez
  6. dodanie ich do koszyka.
 11. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu.
 12. Do złożenia zamówienia w sklepie Sprzedawcy należy zarejestrować się jak użytkownik sklepu, a następnie po zalogowaniu się na platformie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy) i przesłać formularz do Sprzedawcy za pośrednictwem strony.
 13. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. danych identyfikujących Sprzedawcę, Kupującego, miejsce dostawy produktu,
  2. przedmiotu zamówienia,
  3. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy, oraz opłat i danin o charakterze publicznoprawnym,
  4. wybranej metody płatności, terminie zapłaty,
  5. czasie trwania umowy,
  6. wybranego sposobu dostawy i terminie spełnienia świadczenia, w tym o czasie dostawy,
  7. stosowanej procedurze rozpatrzenia reklamacji
  8. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia oraz o wzorze formularza odstąpienia od umowy
 14. Przez potwierdzenie przez Kupującego przyciskiem „KUPUJĘ I PŁACĘ” danych zawartych w podsumowaniu zamówienia następuje złożenie Zamówienia pociągające za sobą obowiązek zapłaty. Kupujący otrzymuje wiadomość pocztą elektroniczną zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów złożonego Zamówienia i sposobu realizacji obowiązków umownych wskazanych w ust. 15.
 15. Zgodnie z przepisami prawa krajowego Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony tj. skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W tym celu Sprzedający po złożeniu zamówienia przez Kupującego niezwłoczne wysyła Kupującemu drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 16. W sytuacji, gdy po złożeniu przez Kupującego zamówienia i otrzymania potwierdzenia jego złożenia, Sprzedawca nie potwierdził w terminie 7 dni przyjęcia złożonego zamówienia, do zawarcia umowy sprzedaży nie dochodzi. Ewentualna płatność dokonana przez Kupującego zostanie jemu zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został przez Kupującego użyty przy dokonywaniu płatności, w terminie 14 dni od daty uzyskania przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia.
 17. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jednakże nie później niż w chwili dostarczenia Kupującemu Produktu wysyła Kupującemu, w sposób określony w ust. 17 zdanie drugie, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość obejmujące informacje
 18. Na zakupione Produkty Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT w zależności od życzenia Klienta i porządku prawnego obowiązującego w transakcjach między Sprzedawcą a Kupującym.
 19. Sprzedawca może na wyraźne życzenie Kupującego dokonać zmiany adresu dostawy pod warunkiem, że przesyłka nie została nadana.
 20. Sprzedawca informuje, że sprzedaż obejmuje ograniczoną liczbę Produktów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia aż do czasu wyczerpania się zapasów produktów objętych sprzedażą. Z tych względów złożone przez Kupującego zamówienie zostanie przez Sprzedawcę zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności produktu, Sprzedawca przy jego opisie zamieści stosowną informację, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej sklepu nie jest równoznaczne, że produkt jest dostępny. W przypadku niedostępności produktu Kupujący zostanie poinformowaniu na adres poczty elektronicznej Kupującego o niemożliwości zrealizowania zamówienia w okresie wskazanym w opisie produktu albo o niemożliwości zrealizowania zamówienia w ogóle.
 21. W przypadku opisanym w ust. 22 zdanie trzecie Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez Kupującego informacji o niemożliwości zrealizowania zamówienia w okresie wskazanym w opisie produktu albo o niemożliwości zrealizowania zamówienia w ogóle.
 22. W przypadku zrealizowania przez Sprzedawcę uprawnienia opisanego w ust. 22, umowę uważa się za niezawartą. W przypadku gdy Kupujący dokonał zapłaty za produkt, Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego cenę nabycia produktu wraz z kosztami dostawy nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Sprzedawcę od zawartej umowy.
 23. Wszelkie zwroty dokonanych przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, następują przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§3 PRODUKTY

 1. Informacje o właściwościach i parametrach produktu opisane są w zakładce „informacji o produkcie”, bezpośrednio na stronie internetowej sprzedaży danego produktu.
 2. Sprzedawca wskazuje, że oferowane przez niego produkty z uwagi na sposób ich wytworzenia mają niepowtarzalny charakter i mogą minimalnie różnić się od innych egzemplarzy takiego samego produktu oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca informuje, że na wygląd produktów mają wpływ rozmiar i ustawienia parametrów monitora Kupującego. Kupujący winien zwrócić szczególną uwagę i zapoznać się przed złożeniem zamówienia z treścią informacji o produkcie wskazaną w ust. 1.
 3. Biżuteria z metali szlachetnych posiada świadectwo badania lub oznaczona jest polskimi cechami probierczymi Okręgowego Urzędu Probierczego, co jest potwierdzeniem próby kruszcu z jakiego została wykonana. Według prawa probierczego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej – kraju siedziby Sprzedawcy i miejsca wytworzenia wyrobu będącego przedmiotem sprzedaży, znaki probiercze nie są wymagane na wyrobach złotych i platyny o masie poniżej 1 grama oraz na wyrobach srebrnych o masie poniżej 5 gramów.

§ 4 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym są cenami brutto za jedną sztukę produktu i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
  1. zapłata za pomocą PayPal,
  2. zapłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: IBAN PL PL 35 1050 1559 1000 0090 9440 2626 SWIFT INGBPLPW
  3. łatności online; podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 6. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 14 (czternastu) dni od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia, Sprzedawca uprawniony jest w terminie kolejnych 14 (czternastu) dni do odstąpienia od zawartej umowy.

 

 

§ 5 ZASADY WYSYŁKI I CZAS DOSTAWY

 1. Kupujący może wybrać następujące transportu zamówionych Produktów:
  1. przesyłka kurierem
  2. odbiór osobisty
 2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm przewozowych oraz zależą od wagi i wartości Zamówienia oraz rodzaju sposobu transportu przesyłki i wynoszą:
  1. 15 zł dla przesyłki kurierem
  2. 0 zl za odbiór osobisty
 4. Sprzedawca informuje, iż realizując przedmiot umowy korzysta z usług następujących przewoźników: DPD  których regulaminy przewozu znajdują się: https://www.dpd.com.pl/Inne/Regulaminy
 5. Terminy doręczenia Kupującemu przesyłki określone zostały w §2 ust. 10.
 6. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 7. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 8. Przygotowanie i wysłanie przesyłki przy jednorazowym zakupie na kwotę powyżej 300 złotych jest bezpłatne.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 10. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 11. Wszelkie przesyłki posiadające cechy uszkodzenia lub ingerencji osób trzecich Kupujący nie powinien dokonywać odbioru przesyłki, a w przypadku odebrania powinien sprawdzić zawartość w obecności dostawcy, a w razie stwierdzenia zniszczeń należy spisać odpowiedni protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 6 REKLAMACJE

RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne produktu przez okres 2 lat od daty wydania Kupującemu Produktu (rękojmia).
 2. Jeżeli produkt ma wady Kupujący uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja może zostać złożona w każdej dopuszczalnej przez przepisy prawa formie, w tym za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w §2 ust. 2 bądź listownie.
 4. Przykładowy formularz reklamacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Kupujący może złożyć reklamację bez wykorzystywania przykładowych formularzy reklamacyjnych.
 5. Zgłoszenie reklamacji Sprzedawcy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 jest wystarczająca do zachowania roszczeń.
 6. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego ze wskazaniem sposobu zwrotu kosztów wysyłki, w tym poprzez podanie numeru rachunku bankowego na który ma nastąpić ich zwrot.
 7. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu i wypełniony formularz reklamacji.
 8. Przesyłka z reklamowanym Produktem powinna być zapakowana w opakowanie odpowiednie do rodzaju Produkty, zapewniające jej bezpieczny transport, zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz jej uszkodzeniem oraz nadana rejestrowaną przesyłką na adres Sprzedawcy wskazany w §2 ust. 2.
 9. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu pozytywnego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego.
 10. Zwrot kosztów przesyłki następuje z uwzględnieniem żądania Kupującego zgłoszonego w reklamacji.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 (czternastu) dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
 12. Kupujący w związku ze skorzystaniem z prawa do reklamacji otrzymuje zwrotnym przelewem poniesione koszty wysyłki produktu jedynie w przypadku uznania reklamacji.
 13. Właściwości Produktu opisane są w informacji o Produkcie dostępnej w ramach opisu każdego z przedmiotów objętych sprzedażą.
 14. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu do Sprzedawcy. Brak produktu uniemożliwia Sprzedawcy ustosunkowanie się do żądania Kupującego.
 15. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Kupującego reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Kupującemu na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 lit. a) Sprzedawca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla Sprzedawcy.
 17. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 18. Sprzedawca informuje, że Kupujący może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń z reklamacji tj. może:
  1. skierować sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie (Polska) zgodnie z regulaminem tego sądu polubownego oraz właściwymi przepisami prawa. Niniejsza informacja nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Decyzję o zawarciu zapisu na sąd polubowny Sprzedawca w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.
  2. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wymienionych wyżej podmiotów, powiatowych (miejskich) rzeczników ochrony konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  3. skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) prowadzonej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej do kontaktów z Kupującym określony został w § 1. Decyzję o wyrażeniu zgody na skorzystanie z podmiotu ADR Sprzedawca w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu. Podmiotem ADR właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Adres: https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/.
 1.  

 

GWARANCJA

 1. Z zastrzeżeniem, że dokument gwarancyjny został załączony bezpośrednio do produktu i nie stanowi inaczej, Sprzedawca zwany dalej „Gwarantem”, gwarantuje sprawne działanie Produktu zgodnie z jego cechami użytkowymi, sprzedanego przez Gwaranta na rzecz Kupującego za pośrednictwem sklepu – w okresie gwarancji wskazanym w dokumencie gwarancyjnym załączonym do Produktu. Ujawnione w tym czasie niesprawne działanie Produktu, niezawinione przez jego użytkownika, będzie usuwane bezpłatnie poprzez dokonanie naprawy przez Sprzedawcę, a gdy naprawa nie będzie możliwa, Sprzedawca wymieni wadliwy Produkt na nowy.
 2. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jako uprawnienia gwarancyjnego jest dostarczenie przez Kupującego Produktu wraz z kopią dowodu dostawy (zakupu) oraz złożenie reklamacji. Kupujący powinien dostarczyć Produkt do siedziby Gwaranta.
 4. W razie braku zasadności reklamacji (Produkt sprawny bądź jego wada nie jest objęta ochroną gwarancyjną) Gwarant poucza Kupującego o czynnościach koniecznych do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania Produktu oraz – w zależności od oświadczenia Kupującego zawartego reklamacji zwraca Produkt bez naprawy na adres Kupującego, bądź dokonuje oszacowania kosztów naprawy, pokrywając wynikłe z tego powodu – odpowiednio – koszty transportu bądź ekspertyzy technicznej.
 5. W terminie 14 (czternastu) dni Sprzedawca pisemnie bądź na innym trwałym nośniku powiadomi Kupującego o przyjęciu albo o odrzuceniu reklamacji ze wskazaniem przyczyn odrzucenia.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji naprawa Produktu albo wymiana na nowy nastąpi w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty doręczenia Produktu do Sprzedawcy.
 7. Gwarancją nie są objęte:
  1. mechaniczne uszkodzenia Produktu i wywołane nimi niesprawne jego działanie,
  2. czyszczenie Produktu
  3. uszkodzenia i niesprawne działanie Produktu wynikłe z:
  4. niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania Produktu, przechowywania, konserwacji,
  5. samowolnych napraw, przeróbek lub innych zmian w Produkcie,
  6. użytkowania Produktu, powodującego powiększenie uszkodzeń,
 8. Naprawy Produktu niepodlegającego ochronie gwarancyjnej można zlecić odpłatnie Sprzedawcy. Wartość wynagrodzenia Sprzedawcy ustalana jest indywidualnie względem każdej ze zgłoszonych wad.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się, o ile dokument gwarancyjny załączony do Produktu nie stanowi inaczej.
 10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Produktu. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy także przed przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę aż do momentu nadania Produktu. W takim przypadku oferta przestaje wiązać.
 3. Uprawnienia opisane w ust. 1 i 2 nie przysługują Kupującemu, gdy przedmiotem sprzedaży jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, a Sprzedawca po potwierdzeniu złożenia zamówienia przystąpił do jego realizacji Kupujący nie jest uprawniony do anulowania zamówienia.
 4. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego w szczególności drogą mailową na adres: kontakt@multanka.eu lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1, w 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Niewiążąca propozycja wzoru oświadczenia o odstąpieniu zawiera załącznik nr 2.
 5. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia niezwłocznie przesyła Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z oryginałem Dowodem zakupu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres: Jagiellońska 81/8 70-362 Szczecin
 7. Przesyłka z Produktem od którego umowy zakupu odstępuje Kupujący powinna być zapakowana w opakowanie odpowiednie do rodzaju Produkty, zapewniające jej bezpieczny transport, zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz jej uszkodzeniem oraz nadana rejestrowaną przesyłką na adres Sprzedawcy wskazany w § 1.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie – w razie takiego zwrotu – możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Produktu, podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego.
 9. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

 

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący dokonujący zakupów w sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych w celu realizacji zamówienia oraz rozliczenia usługi płatności złożonego zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest Aleksandra Multan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MQA Aleksandra Multan z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w Szczecinie, kod 71-621, przy ulicy Jagiellońskiej 81/8
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
 4. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupującego nie zostaną przez niego wykorzystane w celach innych niż określone w ust. 5, w tym do dostarczania Kupującemu treści o charakterze bezprawnym.
 5. W przypadku, gdy Kupujący wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą Sprzedawcy i jego działalnością. Mogą być one wysyłane na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
 6. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w częściach wyraźnie wskazanych przez Sprzedawcę nie wcześniej jednak niż po 14 dniach od dnia udostępnienia ich na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Kupujący po zapoznaniu się ze zmienionym Regulaminem ma możliwość zaakceptowania zmian w Regulaminie albo ich nie zaakceptowania.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Sprzedawca uprawniony jest do odmowy sprzedaży oferowanych Produktów.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017 r. 459 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r., poz. 683 ze zm.)
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  4. Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji
  5. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), z tym zastrzeżeniem że w przypadku sprzedaży dokonywanej poza obszar Unii Europejskiej zastosowanie mogą znaleźć odmienne regulacje prawne.
 6. Niniejszy Regulamin nie narusza uprawnień Kupującego, jeżeli z przepisów prawa wynikają korzystniejsze dla niego uregulowania.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019 roku.

 

płatności online